Seuran säännöt

Yhdistyksen nimi on OULUN SEUDUN PERHOKALASTAJAT ja sen kotipaikka on Oulu.

Yhdistyksen, josta jäljempänä käytetään nimitystä seura, tarkoituksena on perhokalastuksen ja perhosidonnan harrastaminen ja kehittäminen jäsenistön keskuudessa sekä seuran tunnetuksi tekeminen. Tarkoitustaan seura toteuttaa:

Toimeenpanemalla kokouksia sekä esitelmiä- ja keskustelutilaisuuksia, joissa selvitetään perhokalastukseen liittyviä kysymyksiä.
Järjestämällä tilaisuuksia, joissa jäsenet saavat käytännön opastusta perhonheittotekniikassa ja välineiden käsittelyssä.
Järjestämällä perhosidontatilaisuuksia, joissa annetaan opastusta sidontatekniikasta, välineistä ja materiaaleista.
Pyrkimällä parantamaan jäsenistön perhokalastusmahdollisuuksia hankkimalla tietoja kalastuspaikoista, järjestämällä kalastusretkiä, kilpailuja, näyttelyitä ym. samantapaista toimintaa
Seuraamalla kalavesien tilaa ja kiinnittämällä huomiota vesien suojeluun.
Ylläpitämällä yhteistoimintaa toisten urheilukalastukseen liittyvien yhdistysten ja henkilöiden kanssa.

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen perhokalastusta harrastava 15 vuotta täyttänyt henkilö. Kannattaja jäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö. Kannattaja jäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran toiminnassa voi olla mukana juniorijäsenenä myös nuorempikin kuin 15 vuotta täyttänyt henkilö. Juniorijäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Juniorijäsenen osallistumisesta seuran toimintaan päättää johtokunta. Johtokunta ratkaiseen jäsenyyshakemukset ja hyväksyy juniorijäseneksi pääsyä koskevat pyynnöt.

Liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päätetään seuran syyskokouksessa. Jäsenmaksut voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmille.

Toimintansa tukemiseksi seura voi omistaa ja hallita toimintaansa varten kiinteistöjä ja lomanviettopaikkoja, harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan testamentteja, avustuksia ja lahjoituksia, harjoittaa ravintola-, kahvila-, majoitus- ja kioskitoimintaa, harjoittaa kalastusvälineiden ja materiaalien pienimuotoista myyntiä messuilla, markkinoilla, kilpailutapahtumissa, yms. vastaavissa yleisötapahtumissa sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. Toimintaansa varten seura hankkii tarvittaessa asianomaisen luvan.

Seuran hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) kahdeksi vuodeksi valittua muuta jäsentä, joista puolet eroaa vuosittain, ensimmäisen kerran arvan perusteella. Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Johtokunta valitaan seuran syyskokouksessa. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kolme jäsentä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

10§

Seuran kokoukset kutsutaan koolle vähintään kymmenen päivää ennen kokousta henkilökohtaisella kutsulla tai lehti-ilmoituksella paikkakunnan sanomalehdessä.

11§

Seuran syyskokouksessa, joka pidetään taimenen rauhoitusaikana 10.9 – 15.11.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Vahvistetaan tulo- ja menoarvio, toimintasuunnitelma ja liittymis- sekä jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi.
Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi tilintarkastajaa ja näiden varamiehet.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Seuran kevätkokouksessa, joka pidetään maalis – huhtikuussa, kuitenkin ennen huhtikuun 15:sta päivää.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Esitetään kokoukselle seuran vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto, valmistetaan tilinpäätös.
Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12§

Jos jäsen ei täytä sääntöjen määräämiä velvollisuuksiaan, hänet voidaan erottaa seurasta johtokunnan päätöksellä. Erotetulla jäsenellä on kuitenkin oikeus saada erottamisensa seuran kokouksen käsiteltäväksi, jos hän sitä kirjallisesti vaatii johtokunnalta. Vaatimus on tehtävä kuukauden kuluessa johtokunnan erottamispäätöksen tiedoksisaantipäivästä. Johtokunnan on kutsuttava seuran kokous koolle asian käsittelyä varten kolmen viikon kuluessa vaatimuksen tultua johtokunnan tietoon. Jos jäsenmaksu on maksamatta kahden vuoden ajalta, katsotaan jäsen erotetuksi johtokunnan päätöksellä. Jos jäsen maksaa maksamatta jääneet maksunsa, tulee hän jälleen jäseneksi ilman liittymismaksua. Johtokunta voi vapauttaa jäsenen määräajaksi jäsenmaksuista sairauden, asepalveluksen, työttömyyden tms. syyn takia.

13§

Seuran kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti koolle kutsuttu.

14§

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos seuran kokouskutsussa on ollut siitä maininta ja jos muutoksen tai muutoksien puolesta äänestää vähintään kolme neljäsosaa läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä.

15§

Päätös seuran purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä kokouksessa, jotka pidetään vähintään yhden kuukauden väliajoin. Purkupäätökseen vaaditaan kolme neljäsosaa kaikista annetuista äänistä molemmissa kokouksissa.

16§

Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on sen varat käytettävä jälkimmäisen purkautumisesta päättävän kokouksen tarkemmin määrittelemällä tavalla seuran toimialueen perhokalastuksen hyväksi.

17§

Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

Vinkkaa kaverille:Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook